بعد از به دنیا اومدن مهرا دیگه نشد برم سرکار، نمیدونم من بیشتر به اون وابسته بودم یا اون به من!! ولی هر چی که بود منو خونه نشین کرد.

من اما آدم خونه نشستن نبودم، خیلی فکرا توی سرم بود برای آینده… 

پس چه بهتر که یه کاری راه مینداختم که برای خودم باشه و از همه مهمتر کنار دردونه ام باشم. و همین شد سرآغاز…

زهراکامرانی
موسس و بنیانگذار