دلمه کلم نیمه آماده ۵۰۰ گرم- ارسال فقط برای تهران

75,000 تومان